Preaching – Raman, Kannan and Arangan

Introduction

இந்த பதிவினை தமிழில் படிக்க, இங்கே சொடுக்கவும், நன்றி.

As the saying goes ” Thirumaalai (the prabandham) ariyaadhaar, Thirumaalaye (Perumalai) ariyaadhaar”, we all need to learn and understand Thirumaalai , sung by Thondaradipodi Azhwaar, to know more and more about Perumal.

In the first three hymns of this Divyaprabandham, Azhwaar enjoyed the experiences, graced by Perumal on him. These first three hymns, we discussed them in two of our earlier weblogs. In the next subsection, consisting of eleven hymns, from 4th to 14th, Azhwaar is preaching us his experience with Paramaathma. Of those hymns, we discussed the fourth, fifth and sixth hymns in our previous weblog. As a continuation, we will see further interesting aspects of Azhwaar’s advice in this weblog.

Sri Rama is The God

Pulai aramaagi nindra puthodu samanam ellaam, kalaiyara katra maandhar kaanbaro ketparo thaam, thalai aruppundum saaven sathiyam kaanmin aiya, silaiyinaal ialangai setra devane devan aavaan (Thirumaalai 7)

Azhwaar had condemned / criticised people like us as we were not interested in doing service to Him (thondu poondu amutham unnaa thozhumbar). Hence, when such people are dead, their bodies would be left unattended and grabbed by birds (please note that Azhwaar states that those carnivorous birds, are not even interested in feeding on these bodies, but just hold them) (when pull kavva kidakinreere) in the previous hymns. People like us responded to Azhwaar that it was pointless in criticizing them, as it was natural for them to be like that, as Paramapadha naathan (Thann thuzhaai maalai maarban) is in a place not approachable by human beings and there are many obstacles in reaching Him. So people requested Azhwaar to tell them,

 • Who is Paramaathma
 • How do they overcome any obstacles
 • How do they reach Him easily

In this hymn, Azhwaar responded promptly by stating that Sri Rama, who took the incarnation as a human being in this world and Whose natural attribute removed the obstacles for many during His incarnation is Paramaathma and directed us to follow or reach Sri Rama.

Azhwaar in the first sentence of the hymn, explicitly stated that we should completely avoid and reject people who are against the principles of Vedas or who misinterpret and preach the wrong meanings for Vedas. We should not talk, meet or see them and this had been practised on those days. An interesting incident is highlighted in the commentary by Sri Periyavaachaanpillai. Once Koorthazhwaan, the foremost disciple of Sri Ramanuja, got delayed reaching home, as he spent some time listening to an argument from a book “ishta sidhi” on a different religion. His father cleansed him with holy water (sri padha theertham) and advised that Thondaradipoidi azhwaar had clearly stated that “kalaiyara katra maandhar kaanbaro ketparo thaam”, meaning those who had learnt the Vedas well, would neither listen nor even pay attention to them. His father questioned Koorathazhwaan on why he wasted his time. Periyavaachaan Pillai paid rich tributes to Koorathazhwaan, as being the only example for ‘Kalaiyara katra maandhar‘. Koorathazhwaan was an example, because Kalaiyara katra maandhar means

 • those who have learnt the Vedas and Manu saastras well,
 • learnt the ithihaasa, puranams and dharma saastraas thoroughly
 • had mastered the skills on arguing to establish the truth (Tharkangal)

Thondaradipodi azhwaar made a strong statement in this hymn, when he highlighted that Sri Rama is Paramaathma and we should all understand that. He vowed that he would not die even if his head being cut-off. The reason is that Sri Rama is Paramaathma and we should be convinced of that fact, at least after listening to his promise. There are two types of usage of a word in this hymn, Saaven or Saagen, but the meaning for both is the same. People now convinced with Azhwaar’s promise were ready to accept and listen to Azhwaar’s words.

Lakshmana believed fully that Sri Rama was the one who followed all dharmas, (rules as per vedas) who followed the truth all the times and who was an unparalleled warrior. Hence Lakshmana vowed on those beliefs, in Ramayana that his arrow would cut off the head of Inderjit, son of Ravana, who in turn had got a boon that nobody could get his head cut off. But still, Laksman’s arrow cut the head of Inderjit, proving that all the beliefs of Lakshmana about Sri Rama were true.

The demigods who granted boons to Ravana to enhance his powers, were afraid of Ravana and they wanted to protect their positions. So they went to Perumal and requested Him to help them save their positions. Perumal promised to help them and hence He took incarnation as Sri Rama in this world and went on to destroy Lanka with His bow. Azhwaar said in the subsequent line of the hymn that we should follow that Rama. Had Perumaal destroyed Ravana by His Sankalpam from Srivaikuntham (Paramapadham), no one would have known who killed Ravana. Since Rama did that in front of all, everyone including those who gave boons to Ravana, would be convinced that Rama alone would be the God who could protect all of us.

After killing Ravana, Rama stood glowing as a warrior. Hence Azhwaar called Him as ” devane“. Azhwaar continued to state that He is our ultimate God and concluded with “He (devane), devan aavaan“, meaning that such a Warrior is Paramaathma. With these, let us move on to the next hymn.

Wrong Interpretation of Vedas

veruppodu samanar mundar vidhiyil, saakiyargal ninpaal, poruppu ariyanagal pesil povathe noyathaagi, kurippu enaku adaiyumaagil, koodumel, thalaiyai aange aruppadhe karumam kandaai, arangamaa nagarulaane (Thirumaalai 8)

In the last hymn, Azhwaar clarified that Sri Rama is Paramaathma and we should all follow Him. Still people like us, did not listen to the words of Azhwar. We continued to lead the life with usual activities such as eating, sleeping and continued to make unbearable words about Aranganathan. Azhwaar concluded that these activities were due to attraction or involvement in the other religions. The above is a short summary of this hymn.

Azhwaar says that either himself or anyone who believes in Sriman Narayanan, can not tolerate any demeaning words against Him, as He is the Supreme and the best of all who possess good qualities. So Azhwaar used the word ‘poruppariyana‘, in Tamil, which are generic set of words to indicate reproach against Arangan, without mentioning the exact words, as he did not want to mention those words through his mouth. The following are similar instances, where other Azhwaars did not want to mention such words :

 • Aandal, in the twenty fifth hymn of Thiruppaavai, mentioned “Thaan Theengu Ninaitha” without mentioning the exact bad thing.
 • Aandal in the forty seventh hymn of Naachiyaar Thirumozhi, mentioned “andru innatha sei sisupaalanum” without mentioning what were the atrocious deeds by Sisupaalan
 • Nammazhwaar in his Thiruvaaimozhi (7.5.3), mentioned, “keezhmai vasuvugale vaiyum“, without mentioning the exact scoldings of Sisupaalan

There was a virtuous Srivaishnavar by name, Pillai Thirunaraiyur Araiyar, who gave up his life in Thiru Narayanapuram, Tiruchi district, in protecting Emperumaan Thiruvarangan. The commentator of this Prabantham, said that we should all give up our lives, in the same way, if we happen to hear any criticism about Thiru Arangan. If we do not have the courage to give up our lives, we should at least get away from the place and stop hearing those unwanted words. In Manu Smruthi, similar actions are advised, to the disciples, if they happen to hear any criticism about their acharyaars. In the hymn, Azhwaar mentioned the same, in “povathey noyathaagi“.

Azhwaar concludes this hymn, by stating that Arangan, is in Thiruvarangam, only to protect and destroy the enemies of those who are born after Vibhavam.

There are a few other points, which are stated in the commentary by Periavachanpillai to explain the first few lines of this hymn. I have to admit that I do not have the experience or the knowledge to understand and articulate the same. With this, we complete this hymn for the time being, and I request to kindly excuse me for my inability to explain further.

Kannan Kazhalinai Panimin

Matrumor deivam unde, madhiyilaa maanidangaal, utra pothu andri, neengal oruvan endru unara maatteer, atram mel ondru ariyeer, avanallal deivam illai, katrinam meitha venthai kazhalinai panimineere (Thirumaalai 9)

After Azhwaar chided them in the previous hymn, people like us, replied that it was not because of the attraction by the other religions that made them not to follow Chakravarthy Thirumagan. They highlighted that Sri Rama was a King and the guards at the entrance could potentially stop them from approaching Rama. They further said that even if they could manage to pass through the guards, the great sages like Vashitta could potentially stop them on their eligibility to see Rama. They requested Azhwaar to guide them with some other person, who would not expect any such criteria. Then Azhwaar asked them to follow Sri Krishna, who is very simple and who offers Himself almost voluntarily to everyone. The above is the summary of the ninth hymn.

Azhhwaar mentioned in the hymn “avan allal deivam illai” meaning there is no one else, other than Him to whom we should surrender. The reason for the above is that Krishna told in Bhagawath Geetha (9.23), that any devotee who does a sincere prayer to his own choice of god would automatically reach Him (Sri Krishna).

Azhwaar questioned about existence of any other God, when he mentioned “matrum orr deivam unde”, where the word “unde” comes with a negative meaning ‘illai‘ or no. Azhwaar continued saying that Perumal or Sri Krishna was the one who protected such supernatural celestial beings. Periyavaachan pillai quoted from Thiruvaaimozhi by Swami Namazhwaar, “ae pavam, parame, aezhu ulagum, ee pavam seithu arulaal alippaar yaar ?” to support the ‘unde‘ usage in this hymn. From all these, it becomes absolutely evident that Perumal can alone be the protector of everything.

Azhwaar also answered those who asked him about the strength of the holiness of the other gods from celestial world, by calling them foolish people. Following are further examples :

 • Thirumangai Azhwaar in his Periya Thirumozhi (11.7.9) mentioned that “Aan vidai ezh andru adarthaarku aal aanaal alladhaar, maanidavar allar”, meaning that those who are not devotees of Vishnu are not human beings, which is very similar to what Thondaradipodi Azhwaar said in this hymn.
 • Boothathazhwaar in his Second Thiruvandhadhi (44), mentioned “senkanmaal naamam maranthaarai maanidamaa vaiyen”, meaning that he would not consider those who forget the holy names of Sri Vishnu as human beings.
 • Poigai Azhwaar in his First Thiruvandhaadhi (67) mentioned “onn thaamaraiyaal kelvan oruvanaiye nokkum unarvu”, meaning that the knowledge about Paramaathma alone is the real knowledge needed for the human beings and all others are waste.
 • Similarly Parasarar (a sage) told that only the skills that are useful to get abode or Moksham alone are the real skills and all others are waste.
 • In the same way, Sri Krishna said in Bhagawath Geetha (9.24) that He would receive all the offerings of all the prayers (Yaagam) on behalf all gods and He would be the one who would grant the benefits of the prayers.
 • Vedas quote that who regularly offers their prayers to their forefathers, demigods from the celestial world, brahmins and fire, are actually offering their prayers to Sri Krishna who is the Antharatma in all.

Azhwaar mentioned “utra bothu andri“, meaning ‘only at tough times’. There are two explanations given and they are :

 • During Pralayam, all supernaturals from the celestial world would go one after other go through the mouth of Sri Vishnu / Paramaathma and we realise at that time that Paramaathma is the ultimate God.
 • When other supernaturals from the celestial world come back to Sri Vishnu or Paramaathma to request for His help to protect them from the likes of Ravanan, Hiranyan, Basmaasuran, is the other occasion when we understand that Paramaathma or Sri Vishnu is the ultimate God.

Azhwaar felt bad that we did not even show a similar or equivalent love or affection to Paramaathma, who offers us the best possible benefit, that is blessing us with abode or moksham, compared to other supernaturals from the celestial world. This is highlighted when Azhwaar mentioned “unara maateer”.

Azhwaar mentioned “atram mel ondru ariyeer”, meaning that people understand or pay attention only to the superficial meanings of the Vedas. Azhwaar’s main concern here is about the ignorance of the people in not understanding the inner meaning of what has been told in Vedas.

The quotes of Sri Krishna from Bhagwath Geetha (15.15) are highlighted here as reference.

 • He is the one who is made known in each and every Veda. (Rig, Yajur, Sama and Atharvana)
 • He is the one who is inside the heart and mind of each and every one
 • He is the one who makes us remember, He is the one, who makes us forget , He is the one who gives us the knowledge and He is the one who makes us ignorant .
 • He is the one who gives all the benefits as mentioned by vedas

The following from Bhagawatham (2.5.15) is given as reference for “avan allaal deivam illai”.

 • Even though vedas mention about many gods, they are all refer to Paramaathma, or Sriman Narayana, as He is the antharyaami for every one of them
 • Apart from Paramaathma (Sri Krishna, or Sriman Narayana), all other gods do not have completeness of holiness, for example, they can not offer abode or moksham

Azhwaar refers to Sri Krishna, in the hymn, when he cited ‘avan‘ and would bring it out in the later part of the hymn.

The reasons for Azhwaar to mention ‘katrinam meitha enthai’, in stead of Sri Krishna, are, one is that He is much easier to approach, unlike other gods and the second is that He is simple that even He approaches the calves on His own, without them asking. Again azhwaar has specifically mentioned about calves, when he mentioned ‘katrinam‘, instead of ‘aavinam‘, mainly because, Sri Krishna has a special attachment towards calves, due to the fact that they can not take care of themselves unlike the cows, which can take care by themselves. The same idea is conveyed by other Azhwaars as given below:

 • thivathilum pasu nirai meippuvathi’ by Swami Namazhwaar in Thiruvaaimozhi (10.3.10)
 • kandru meithu inidhugandha kaalai endrum ‘ by Thirumangai Azhwaar in Thirunedunthandagam (16)
 • kaali meika vallaai’ by Swami Namazhwaar in Thiruvaaimozhi (6.2.4)
 • kandru meithu vilayaada vallaanai‘ by Thirumangai Azhwaar in Periya Thirumozhi (2.5.3)

Azhwaar invites us to join him in enjoying the experience of the incarnation of Sri Krishna and hence he said “kazhalinai panimin“, meaning ‘surrender to Him’. Lakshmanan admired the good qualities of Sri Rama and that made him a staunch devotee of Sri Rama. Likewise, Azhwaar said that he admired this simplicity of Sri Krishna taking care of the calves that made him surrender to Sri Krishna. Unlike the other gods, it is only Perumal whose incarnations are descents and who alone can bless us with experience that are equivalent to what He enjoys in abode or Paramapadham. And this can be seen from the Ithihaasams and puranams which explain this simple act of Him herding the calves. More importantly other gods or supernaturals would not let us get any equivalent stage to them and only Peruimal, who after giving us Moksham, would still feel sorry that He had not done enough to us. With that Periyavachaan pillai concludes this hymn and let us also move on to the next hymn.

Naatinaan deivam engum nalladhor arul thannaale, kaatinaan thiruvarangam uybavarkku uyyum vannam, ketire nambimeergal, gerudavagananum nirka, settai than madiyagathu selvam paarthu irukindreerey (Thirumaalai 10)

When people like us pleaded that they could not reach and do prayers to Paramapathanathan, Azhwaar asked them to follow Sri Rama. Again the response was that He was a king and His guards and sages like Vasishita who prevented them from approaching Sri Rama. Azhwaar then advised them to follow Sri Krishna, who presented Himself in the simplest form. This what we saw in the last hymn.

In this hymn, Azhwaar asked us to follow Aranganathan in Srirangam, because, He is attainable and approachable even today, for everyone and He is unlike Paravasudevan (Paramapathanathan) who is in a different and unattainable place or Sri Krishna or Sri Rama, who were here but in different time periods, both of which were not accessible to us. Azhwaar also compared praying other gods for attaining abode or moksham was like requesting Moodevi for wealth, who is known for bringing in poverty and who is the elder sister of Sridevi or thayaar the Goddess of all wealth and prosperity.

The explanation given for “nattinaan deivam engum“, meaning ‘installed many gods everywhere”, is excellent. First the question was raised as to why we need to have many gods. All are born with multiple proportions of Satva, Thamasa and Rajasa qualities (Sattva – purity, Rajas – passion or a longing for satisfaction and desire and Tamas – darkness, destruction, impurity or laziness). So everyone with their own proportion of the above qualities, will get involved with the respective gods and over a period of time obtain a greater share of satva quality to follow Sri Vishnu or Paramaathma.

naatinnaan’, meaning ‘installed’, is explained as Aranagan or Perumal stays as antharyaami in each and every other god and He directs them to do their jobs or carry out their responsibilities. ‘Nattinaan’ is also explained in another perspective. People with Rajas and Tamas qualties would not directly follow Sri Vishnu or Perumal and hence He created the other gods as intermediate or supporting twigs or sprigs so that as time passes they would ultimately reach Perumal or Arangan. Similar opinions are given by Swami Namazhwaar in his Thiruvaaimozhi, “niruthinaan deivangalaga” (5.2.8) and ‘avaravar vithi vazhi adaiya ninranare” (1.1.5).

The phrase ‘nalladhor arul thannaale” can be added to the first part, like “naatinaan deivam engum nallodhor arul thannaale” as well as to the subsequent part, like “nallathor arul thannaale kaatinaan thiruvarangam“. The meaning for the first part is that with His grace, He established the other gods in every other place. The meaning for the second part is that with His grace, He guided us to Thiruvarangam. Paramaathma felt that Jeevaathmas were moving away from Him, in stead of approaching Him. Hence He showed us, on His own, the way to Thiruvarangam, which can guide us to abode or moksham, without ourselves asking for His guidance. Azhwaar also added the qualifier by stating “uybavarku“, meaning those who have the desire to go abode or moksham or to those who did not refuse, when He offered to show them the way to Thiruvarangam. Periyavaachanpillai concluded this subject by stating that He becomes the guide to the route, by showing us the way to Thiruvarangam, and He will also become the destination at the end and this is applicable to all of us.

Another beautiful explanation is given to the word ‘nirka‘ in the phrase ‘geruda vaagananum nirka’, meaning ‘Perumal, who has Garuda as his vehicle, is waiting or standing”. The word Nirka or standing is meant to state that He is standing or waiting very close to us and He is waiting with an expectation that we would reach Him.

The hymn appreciates those who are devotees of Perumal, by stating that these people would never care about the other gods, like how a king’s family would treat the servants with least respect or without any fear. An incident involving Thirumazhisai Azhwaar was also referred in the commentary. When Lord Siva and Parvathi, were flying over Azhwaar’s head, Azhwaar continued to concentrate on his job of stitching the torn clothes without paying attention to Lord Siva and Parvathi.

Summary until now

Thondaradipodi Azhwaar experienced and enjoyed Paramaathma in the first three hymns of Thirumaalai. He preaches us in the next eleven hymns. After Azhwaar denounced people like us, they pleaded to Azhwaar that Paramapatha Nathan would be unapproachable, as He would not be in this world, but somewhere else . Azhwaar responded by asking us to follow Sri Rama, when he mentioned “silaiyinaal ilangai setra devane devan aavaan”. But they stated that Sri Rama was a King and it would be difficult to approach or follow Sri Rama. To this Azhwaar, by stating ‘katrinam meitha kazhalinai panimin asked us to follow Sri Krishna, who herded the calves, and showed His simplicity. We again complained that Sri Krishna went back to Paramapatham after completing the purpose of that incarnation. Azhwaar took us to Thiruvarangan, along with him, by mentioning ‘uybavaruku uyyum vannam Thiruvarangam kaatinaan”.

With this, we will conclude now and let us continue in the next weblog.

Contents / உள்ளடக்கங்கள்

First Post – முதல் பதிவு

1Brahmam / பிரம்மம்
1.1Vedam / வேதம்
1.2Paramathma / பரமாத்மா
1.3Favours from Paramathma / பரமாத்மாவின் கருணைகள்
1.4Azhwaars and Acharyaars / ஆழ்வார் மற்றும் ஆச்சார்யர்கள்
2Five States of Paramathmaa / பரமாத்மாவின் ஐந்து நிலைகள்
2.1Para and Viyuha Vasudevans / பரவாசுதேவனும் வியூஹ வாசுதேவனும்
2.2Vibhavam / விபவம்
2.3Matsya, Koorma Varagam Incarnations/மத்ஸ்ய கூர்ம வராக அவதாரங்கள்
2.3.1கைசிக ஏகாதசி / Kaisika Ekadasi
2.4Narasimha Incarnation / நரசிம்ம அவதாரம்
2.5Parasurama Incarnation / பரசுராம அவதாரம்
2.6Balarama Incarnation / பலராம அவதாரம்
2.7Kalki Incarnation and Antharyaami / கல்கி அவதாரம் மற்றும் அந்தர்யாமி
2.8Archavathaarm / அர்ச்சாவதாரம்
3Divya Thambathigal / திவ்யதம்பதிகள்
3.1Thiruvenkadamudaiyaan Spoke / திருவேங்கடமுடையான் பேசியது
3.2Standing, Sitting and Reclining / நின்றதும், நடந்ததும், கிடந்ததும்
3.3The glories of the Name Govinda / கோவிந்த நாமத்தின் பெருமைகள்
3.4The glories of the Name Achuthan / அச்சுத நாமத்தின் பெருமைகள்
3.5Vishnu’s five weapons / விஷ்ணுவின் பஞ்ச ஆயுதங்கள்
3.6கஜேந்திர மோக்ஷமும் ஆழ்வார்களும்
4திவ்யதேசங்கள்
4.1108 திவ்யதேசங்கள்
4.2அபிமான க்ஷேத்திரங்கள்
4.3ஆழ்வார் ஆச்சாரியார் அவதார ஸ்தலங்கள்
4.4நரசிம்ம க்ஷேத்திரங்கள்
4.5இராம க்ஷேத்திரங்கள்
4.6கிருஷ்ண க்ஷேத்திரங்கள்
4.7வராக க்ஷேத்திரங்கள்
4.8ரங்கநாதன் க்ஷேத்திரங்கள்
4.9பிற அவதார க்ஷேத்திரங்கள்
5Azhwaargal / ஆழ்வார்கள்
5.1Muthal Azhwaargal / முதல் ஆழ்வார்கள்
5.1.1திருவேங்கடமுடையான் பற்றி பொய்கையாழ்வார்
5.1.2திருவேங்கடமுடையான் பற்றி பூதத்தாழ்வார்
5.1.3திருவேங்கடமுடையான் பற்றி பேய் ஆழ்வார்
5.2Thirumazhisai Azhwaar
5.2.1In Thondai Naadu / தொண்டை நாட்டில் திருமழிசையாழ்வார்
5.2.2In Chola Naadu / சோழநாட்டில் திருமழிசையாழ்வார்
5.2.3திருவேங்கடமுடையான் பற்றி திருமழிசையாழ்வார்
5.3Namazhwaar / நம்மாழ்வார்
5.3.1The glories of Namazhwaar / நம்மாழ்வாரின் பெருமைகள்
5.3.2Namazhwaar’s Birth / நம்மாழ்வாரின் அவதாரம்
5.3.3With Madhurakavi Azhwaar / மதுரகவி ஆழ்வாருடன்
5.3.4With Nathamunigal / நாதமுனிகளுடன்
5.3.5With Thiruarangan / திருஅரங்கனுடன்
5.3.6His Moksham / ஆழ்வாரின் மோட்ஷம்
5.3.7His Prabanthams (அவரது பிரபந்தங்கள்)
5.3.7.1Thiruvaaimozhi / திருவாய்மொழி
5.3.7.1.1திருவேங்கடமுடையான் பற்றி நம்மாழ்வார் – திருவாய்மொழி
5.3.7.1.2திருவேங்கடமுடையான் நம்மாழ்வார் ஒழிவில் காலமெல்லாம்
5.3.7.1.3திருவேங்கடமுடையான் நம்மாழ்வார் உலகமுண்ட பெருவாயா
5.3.7.2Thiruvirutham / திருவிருத்தம்
5.3.7.2.1திருவேங்கடமுடையான் பற்றி நம்மாழ்வார் – திருவிருத்தம்
5.3.7.3Thiruvaasiriyam / திருவாசிரியம்
5.3.7.4Periya Thiruvanthaathi / பெரிய திருவந்தாதி
5.3.7.4.1திருவேங்கடமுடையான் பற்றி பெரிய திருவந்தாதியில் நம்மாழ்வார்
5.4Kulasekara Azhwaar / குலசேகர ஆழ்வார்
5.4.1His Prabantham Perumaal Thirumozhi / அவரது பிரபந்தம் பெருமாள் திருமொழி
5.4.2திருவேங்கடமுடையான் பற்றி குலசேகராழ்வார்
5.5Periyazhwaar / பெரியாழ்வார்
5.5.1Periyazhwaar and his Periyazhvaar Thirumozhi
5.5.2The birth of Thirupallandu
5.5.3திருவேங்கடமுடையான் பற்றி பெரியாழ்வார்
5.5.4திருவடமதுரை – பெரியாழ்வார் திருமொழி
5.6Aandal / ஆண்டாள்
5.6.1Glories of Aandal
5.6.2Kindness of Arangan
5.6.3திருவேங்கடமுடையான் பற்றி ஆண்டாள்
5.6.4திருவடமதுரா – ஆண்டாள்
5.7Thondaradipodi Azhwaar / தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார்
5.7.1Thirupalliezhuchchi / திருப்பள்ளியெழுச்சி
5.7.2Thirumaalai
5.8Thirupaan Azhwaar / திருப்பாணாழ்வார்
5.8.1Amalanaathipiraan / அமலனாதிபிரான்
5.8.2திருவேங்கடமுடையான் பற்றி திருப்பாணாழ்வார்
5.9Thirumangai Azhwaar / திருமங்கை ஆழ்வார்
5.9.1திருமங்கை ஆழ்வார் திவ்யசரித்திரம்
5.9.2திருமங்கை ஆழ்வார் பிரபந்தங்கள்
5.9.2.1Periya Thirumozhi / பெரிய திருமொழி
5.9.2.1.1திருவேங்கடமுடையான் – திருமங்கைஆழ்வார் 1 (கொங்கு அலர்ந்த)
5.9.2.1.2திருவேங்கடமுடையான் – திருமங்கையாழ்வார் 2 (தாயே தந்தையே)
5.9.2.1.3திருவேங்கடமுடையான் – திருமங்கையாழ்வார் 3 (கண்ணார் கடல் சூழ்)
5.9.2.1.4திருவேங்கடமுடையான் திருமங்கையாழ்வார் 4 (வானவர் தங்கள் சிந்தை)
5.9.2.1.5திருவேங்கடமுடையான் திருமங்கையாழ்வார் 5
5.9.2.2Thirukurunthandagam / திருகுறுந்தாண்டகம்
5.9.2.3Thiruezhukutruirukkai / திருஎழுகுற்றுயிருக்கை
5.9.2.4Siriya Thirumadal / சிறிய திருமடல்
5.9.2.5Periya Thirumadal / பெரிய திருமடல்
5.9.2.6Thirunedunthaandagam / திருநெடுந்தாண்டகம்
5.10Divya Prabantham / திவ்யப்ரபந்தம்
5.10.1Periazhwaar Thirumozhi / பெரியாழ்வார் திருமொழி
5.10.2Thiruppavai / திருப்பாவை
5.10.3Naachiyaar Thirumozhi / நாச்சியார் திருமொழி
5.10.4Perumaal Thirumozhi / பெருமாள் திருமொழி
5.10.4.1First Three Subsections (Srirangam) / முதல் மூன்று பதிகங்கள் (திருஅரங்கம்)
5.10.4.2Fourth Subsection (Thiruvenkadam) / நான்காவது பதிகம் (திருவேங்கடம்)
5.10.4.3Fifth Subsection (Thiruvithuvakod) / ஐந்தாவது பதிகம் (திருவித்துவக்கோடு)
5.10.4.46&7 Gopikasree’s anger and Devaki’s losses / 6&7 கோபிகைகளின் கோபமும் தேவகியின் இழப்புகளும்)
5.10.4.5Eighth Subsection (Thirukannapuram) / 8ம் பதிகம் திருக்கண்ணபுரம்
5.10.4.69th Subsection (The lamentations of Dasaratha) / 9. தசரதனின் புலம்பல்
5.10.4.710th Subsection (Thiruchithirakoodam – Part 1) / 10. திருச்சித்திரகூடம் பகுதி 1
5.10.4.810th Subsection (Thiruchithirakoodam – Part 2) / 10. திருச்சித்திரகூடம் பகுதி 2
5.10.5திருச்சந்தவிருத்தம் / Thiruchantha virutham
5.10.6Thirumaalai / திருமாலை
5.10.6.1Azhwaar’s experience ஆழ்வாரின் அனுபவங்கள்
5.10.6.1.1Kaavalil Pulanai Vaithu / காவலில் புலனை வைத்து
5.10.6.1.2Pachai maamalai & Vedanool piraayam / பச்சைமாமலை&வேதநூல் பிராயம்
5.10.6.2Azhwaar’s Preaching – ஆழ்வாரின் உபதேசங்கள்
5.10.6.2.1Moithavalvinai, Pendiraal Sugangal & Maram Suvar Mathil / மொய்த்த வல்வினை, பெண்டிரால் சுகங்கள் மற்றும் மறம் சுவர் மதிள்
5.10.6.2.2Raman, Kannan and Arangan / ராமன், கண்ணன் மற்றும் அரங்கன்
5.10.6.3Glories of His Holy Names திருநாம வைபவங்கள் 11- 14
5.10.6.4எம்பெருமான் செய்த நன்மைகள் / Emperumaan’s favours to Azhwaar
5.10.6.4.1மெய்யர்க்கே மெய்யனாகும் – பாடல் 15 Meiyerke Meiyanaakum
5.10.6.4.2சூதனாய் கள்வனாகி – பாடல் 16Soothanaai Kalvanaaki
5.10.6.4.3விரும்பி நின்று – பாடல் 17Virumbi Nindru
5.10.6.4.4இனி திரை திவலை மோத – பாடல் 18Ini Thirai Thivalai Modha
5.10.6.4.5குடதிசை முடியை – பாடல் 19Kuda Thisai Mudiyai
5.10.6.4.6பாயும் நீர் அரங்கம் – பாடல் 20 Payum NeerArangam
5.10.6.4.7பணிவினால் மனம் அது ஒன்றி -பாடல் 21Panivinal manam athu onri
5.10.6.4.8பேசிற்ரே பேசல் அல்லால் – பாடல் 22Pesitrey Pesal Allal
5.10.6.4.9கங்கையின் புனிதமாய – பாடல் 23Gangaiyil Punithamaaya
5.10.6.4.10வெள்ளநீர் பரந்து பாயும் – பாடல் 24Vella Neer Parndhu Paayum
5.10.6.5Azhwaar concedes his inabilities நைசான்யூசந்தானம் i / Naichaanyusanthaanam
5.10.6.5.1குளித்து மூன்று அனலை – பாடல் 25Kulithu Moondru Ananlai
5.10.6.5.2போதெல்லாம் போது கொண்டு – பாடல் 26 – Pothellaam Bothu Kondu
5.10.6.5.3குரங்குகள் மலையை நூக்க – பாடல் 27 Kurangugal Malaiyai Nukka
5.10.6.5.4உம்பரால் அறியலாகா – பாடல் 28 Umbaraal Ariyallaaga
5.10.6.5.5ஊரிலேன் காணியில்லை – பாடல் 29Oorilen Kaaniyillai
5.10.6.5.6மனதிலோர் தூய்மை இல்லைபாடல் 30 – Manthilor Thooimai Illai
5.10.6.5.7 தவத்துளார் தம்மில் அல்லேன் – பாடல் 31 – Thavathulaar Thammil Allen
5.10.6.5.8ஆர்த்து வண்டலும்பும் சோலை – பாடல் 32 – Aarththu Vandu Alambum Solai
5.10.6.5.9மெய்யெல்லாம் போகவிட்டு : பாடல் 33 – Meiyellam Poga Vittu
5.10.6.5.10உள்ளதே உறையும் மாலை பாடல் 34 – Ulathey Uraiyum Maalai
5.10.6.6எம்பெருமான் எல்லோருக்கும் செய்த நன்மைகள் / Emperuman’s good deeds for all
5.10.6.6.1தாவி அன்று உலகம் எல்லாம் – பாடல் 35 – Thaavi Andru Ulagamellaam
5.10.7Thirupalliezhuchchi – திருப்பள்ளியெழுச்சி
5.10.8Amalanaathipiraan / அமலனாதிபிரான்
5.10.9Kanninunsiruthaambu / கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பு
5.10.10Periya Thirumozhi / பெரிய திருமொழி
5.10.11Thirukurunthandagam / திருகுறுந்தாண்டகம்
5.10.12 Thirunedunthaandagam / திருநெடுந்தாண்டகம்
5.10.13Muthal Thiruvanthaathi / முதல் திருவந்தாதி
5.10.14Irandaam Thiruvanthaathi / இரண்டாம் திருவந்தாதி
5.10.15Moondraam Thiruvanthaathi / மூன்றாம் திருவந்தாதி
5.10.16Naanmugan Thiruvanthaathi / நான்முகன் திருவந்தாதி
5.10.17Thiruvirutham / திருவிருத்தம்
5.10.18Thiruvaasiriyam / திருவாசிரியம்
5.10.19Periya Thiruvanthaathi / பெரிய திருவந்தாதி
5.10.19.1திருவேங்கடமுடையான் பற்றி
5.10.20Thiruezhukutruirukkai / திருஎழுகுற்றுயிருக்கை
5.10.21Siriya Thirumadal / சிறிய திருமடல்
5.10.22Periya Thirumadal / பெரிய திருமடல்
5.10.23Thiruvaaimozhi / திருவாய்மொழி
5.10.23.1Structure of Thiruvaaimozhi & Artha Panchakam / திருவாய்மொழியின் அமைப்பும் அர்த்தபஞ்சகமும்
5.10.23.2Ten Tens (pathu pathukkal) of Thiruvaaimozhi / திருவாய்மொழியின் பத்து பத்துகள்
5.10.23.3Thiruvaaimozhi is for Narayanan / திருவாய்மொழி நாராயணனுக்கே
5.10.23.4Thiruvaaimozhi and Raksya Thrayyam / திருவாய்மொழியும் ரகஸ்ய த்ரயமும்
5.10.23.5Thiruvenkadamudaiyaan in Thiruvaaimozhi / திருவாய்மொழியில் திருவேங்கடமுடையான்
5.10.23.6Thiruarangan in Thiruvaaimozhi / திருவாய்மொழியில் திருஅரங்கன்
5.10.23.7Thiruaaraavamudan in Thiruvaaimozhi / திருவாய்மொழியில் ஆராவமுதன்
5.10.23.8Thirumaalrincholai – திருமாலரின்சோலை
5.10.23.8.1Thirumaalrincholai in Thiruvaaimozhi (Kilaroli Ilamai and Mudichothi) / திருவாய்மொழியில் திருமாலிரின்சோலை (கிளரொளி இளமை மற்றும் முடிச்சோதி)
5.10.23.8.2Thirumaalrincholai in Thiruvaaimozhi (Muneer Gnalam pathigam) / திருமாலிரின்சோலை (முந்நீர் ஞாலம்)
5.10.23.8.3Thirumaalrincholai in Thiruvaaimozhi (Senchor Kavikaal pathigam) / திருமாலிரின்சோலை (செஞ்சொற்கவிகாள் )
5.10.23.9திருவாய்மொழி, நம்மாழ்வார், உலகமுண்ட பெருவாயா
5.10.23.10திருவாய்மொழி, நம்மாழ்வார், ஒழிவில் காலம் எல்லாம்
5.10.23.11திருவாய்மொழி நம்மாழ்வார் திருவேங்கடமுடையான்
5.10.24Ramanuja Nootru Anthaathi / இராமானுச நூற்று அந்தாதி

Divya Thambathigal / திவ்யதம்பதிகள்

For English version, please click here, thanks

இது ஒரு அட்டவணை பகுதி ஆகும். இங்கு பரமாத்மா பற்றிய சில விஷயங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. பரமாத்மாவே, ஸ்ரீமன் நாராயணன், விஷ்ணு, கோவிந்தன்; அவனே நரசிம்ம, இராம, கிருஷ்ண போன்ற அவதாரங்கள். அவனே திருஅரங்கம், திருவேங்கடம் போன்ற திவ்யதேசங்களில் வாழ்ந்து கொண்டு வரும் திவ்யதம்பதிகள் ஆவார்கள். இந்த பகுதியில் ஐந்து நிலைகளில் இருக்கும் பெருமாளை பற்றியும் சில குறிப்புகள் உண்டு.

மேலும் தொடரும்

Divya Thambathigal

This is a menu page. We will discuss about Paramathma here. As we discussed earlier, Paramathma is Sriman Narayanan, Vishnu or Govindan. He took the incarnations like Narasimha, Rama and Krishna. He is the one who is in divyadesams, like Srirangam, Thiruvenkadam. We might discuss about the combination of His five states.

We will continue some more.

திருமாலை (அட்டவணை) / Thirumaalai (menu)

திருமாலை (என்னும் ப்ரபந்தம்) அறியாதார், திருமாலையே (பெருமாளை) அறியாதார் என்ற சொற்தொடருக்கு ஏற்ப, எல்லோரும்,  தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் எழுதிய திருமாலை என்ற திவ்யப்ரபந்தந்தை நன்றாக அறிந்துகொள்ள வேண்டும். நாமசங்கீர்த்தனத்தின் பெருமையை இந்த திருமாலை என்கின்ற திவ்யப்ரபந்தம் விளக்குகிறது.

இது ஒரு அட்டவணை பகுதியாகும். இங்கு திருமாலை என்ற திவ்யப்ரபந்தத்தில் உள்ள ஒரு சில விவரங்களை சொல்லும் சில வலைப் பதிவுகளைப்பற்றி கூறுவது.

A popular saying in our sampradhayam stresses that all of us need to learn and understand the prabhandham Thirumaalai, sung by Thondaradipodi Azhwaar, to know and understand Thirumaal Himself. Those who have not, will not be able to know about Him. ( Thirumaalai ariyaathaar, THIRUMAALAYE ariyaathaar). Another significant fact about this Thirumaalai is that it highlights the greatness of Nama Sankeerthanam, that is, reciting the names of god, in this prabandham, Thirumaalai.

This webpage is a menu page for summarising all the weblogs of Thirumaalai.

அனுபவம் Experience

உபதேசங்கள் Preaching

பெருமைகள் / உதவிகள் Glories / Help

நைச்சானுசந்தானம் Naichaanu Santhaanam  

Thiruvaaimozhi / திருவாய்மொழி

For English version, please click here, thanks :

இது ஒரு அட்டவணை பகுதி ஆகும். ஸ்வாமி நம்மாழ்வார் நான்கு பிரபந்தங்கள் இயற்றி உள்ளார். அவையாவன, திருவிருத்தம், திருவாசிரியம்,   திருவாய்மொழி மற்றும்  பெரிய திருவந்தாதி. திருவாய்மொழியில் 1102 பாசுரங்களும், திருவிருத்தத்தில் 100 பாசுரங்களும், திருவாசிரியத்தில் 7 பாசுரங்களும், பெரிய திருவந்தாதியில் 87 பாசுரங்களும் உள்ளன. திருவாய்மொழியின் அமைப்பினையும், அதன் ஒரு சில சிறப்புக்களையும் பெருமைகளையும்  ஒரு சில தலைப்புகளில் பார்ப்போம்.

திருவாய்மொழி என்ற சமுத்திரத்தில், பற்பல அருமையான விஷயங்கள் உள்ளன. அவற்றில் சிலவற்றை கீழ்கண்ட தலைப்புகளில் காணலாம்.

மற்றவை பின்னர்

Thiruvaaimozhi

This is a menu page.  Swami Namazhwaar sang four Prabanthams, namely, Thiru Virutham, Thiruvaasiriyam, Thiruvaimozhi and Periya Thiruvandhaadhi.  There are totally 1102 hymns in Thiruvaimozhi, 100 hymns in Thiruvirutham, 7 hymns in Thiruvaasiriyam and 87 hymns in Periya Thiruvandhaadhi. This menu talks about the structure of Thiruvaimozhi and some of the special glories that go with Thiruvaimozhi under the following sub items.

Thiruvaaimozhi is a big ocean and let us try to see some parts of the same under the following headings :

More to follow in future.

Perumaal Thirumozhi / பெருமாள் திருமொழி

For English version, please click here, thanks

இது ஒரு அட்டவணை பகுதி ஆகும். இங்கு குலசேகர ஆழ்வார் எழுதிய பெருமாள் திருமொழி பற்றி சில தகவல் சொல்லப்படுகிறது.

Perumaal Thirumozhi

This is a menu page. Here we are trying to provide some information about Perumal Thirumozhi, one of the constituents of Divya Prabhandam, written by Kulasekara Azhwaar.

திவ்யப்ரபந்தம் / Divya Prabhantham

For English version, please click here, thanks :

இது ஒரு அட்டவணை பகுதி ஆகும். நாலாயிர திவ்யப்ரபந்தம் பன்னிரண்டு ஆழ்வார்களும் திருவரங்கத்து அமுதனாரும் எழுதிய இருபத்திநான்கு பிரபந்தங்களின் தொகுப்பே ஆகும்.

ஆழ்வார்கள் வேதங்களை தமிழில் கொடுக்க பரமாத்மாவால் இங்கு அனுப்பப்பட்டவர்கள். அவர்கள் எழுதிய பிரபந்தங்கள் ஸ்ரீ விஷ்ணு / ஸ்ரீமன் நாராயணனை புகழ்ந்து எழுதப்பட்டவை. வேதங்கள் நமக்கு வாழ்க்கை முறையை சொல்லிக்கொடுக்கும் கோட்பாடுகளை கொண்டவை. அவை ஸ்ரீமன் நாராயணனை சார்ந்தும், ஸ்ரீமன் நாராயணன் வேதத்தினை சார்ந்தும் இருப்பது இயல்பே. வேதத்தின் கருத்துக்களை தமிழினில் சொன்ன திவ்யப்ரபந்தமும் ஸ்ரீமன் நாரயணனையும் அவனது ஐந்து நிலைகளையும், அவன் குடிகொண்டு இருக்கின்ற திவ்யதேசங்களையும் சொல்வதும் அது போல் இயல்பான ஒன்றே.

இடையில் சில காலம் உபயோகத்தில் இல்லாமல் இருந்த திவ்யப்ரபந்தங்களை இன்றைய வடிவில் தொகுத்து நமக்கு கொடுத்த பெருமை ஸ்ரீ நாதமுனிகள் என்ற ஆசார்யனையே சேரும்.

திவ்யப்ரபந்தங்களின் சிறப்பாக நாம் கருதுவது, மற்ற நூல்களுக்கு இல்லாத பெருமையாக நாம் நினைப்பது என்னவென்றால் ப்ரபந்தங்களுக்கு நம் முன்னோர்கள் எழுதி வைத்து இருக்கும் வியாக்கியானங்கள் என்று சொல்லப்படும் பாடல்கள் பற்றிய உரைநூல்கள். நம் சம்பிரதாயம் ஓராண்வழி வளர்ந்தது என்பர். அதாவது ஒரு ஆச்சாரியாரை பின்பற்றி எல்லோரும் நடப்பர், அவர் அடுத்த தலைமுறைக்கு வாய் மூலம், தங்களுடைய பிரபந்தம், இராமாயணம், மஹாபாரதம், மற்றும் வேதங்கள் மற்றும் உபநிஷத் முதலிய நூல்கள் போன்றவைகளுக்கு விளக்கங்களை சொல்லி கொடுப்பார்கள். இராமானுஜர் காலத்தில் அவர் இந்த விளக்கங்களை எழுத்து வடிவமாக்கி வரும் தலைமுறைகளுக்கு பயன் உள்ளதாக செய்தார். இந்த பழமையான உரைகள் தமிழும், வடமொழியும் கலந்த மணிப்பிரவாள நடையில் உள்ளன.  

உதாரணமாக, நம்மாழ்வாரின் திருவாய்மொழிக்கு ஐந்து உரையாசிரியர்கள் எழுதிய விளக்கங்கள் இன்றளவும் பேசப்படுகின்றன.

திருவாய்மொழியின் ஐந்து உரைகளாவன :

 1. திருக்குருகைப்பிரான் பிள்ளான்  எழுதிய ஆறாயிரப்படி.
 2. நஞ்சீயர்   என்ற  ஆசார்யன்   ஒன்பதினாயிரப்படி
 3. வாதிகேசரி  அழகிய  மணவாளப்பெருமாள்  ஜீயர்  எழுதிய  பன்னிரண்டாயிரப்படி
 4. பெரியவாச்சான்பிள்ளை   இருபத்தி நாலாயிரப்படி
 5. நம்பிள்ளை காலட்சேபமாகச் சொல்ல வடக்கு திருவீதிப்பிள்ளை  பட்டோலை கொண்டு அருளியது ஈடு முப்பத்தாறாயிரப்படி.   (இந்த உரை,  திருவாய்மொழிக்கு ஈடாக உள்ளதால், ஈடு என்று அழைக்கப் படுகிறது)

இவற்றில் ‘படி’ என்னும் சொல் ஓலையில் எழுதப்பட்டுள்ள வார்த்தைகளை /  எழுத்தெண்ணிக்கைப் படிவத்தைக் குறிக்கும்.

அதேபோல் திருப்பாவைக்கும் ஐந்து வியாக்கியானங்கள் உள்ளன. பெரியவாச்சான் பிள்ளை என்ற ஆச்சாரியாரின் வியாக்கியானங்கள் எல்லா ப்ரபந்தங்களுக்கும் உள்ளன. பெரியாழ்வார் திருமொழியின் இறுதியில் வரும் பாசுரங்கள் சிலவற்றிற்கு மணவாள மாமுனிகள் என்ற ஆச்சாரியார் எழுதி முடித்து இருந்தாலும், அவைகளையும் அவர் பெரியவாச்சான் பிள்ளை பெயரிலேயே வரவேண்டும் என்று விருப்பப்பட்டதால் இன்றும் அவை அப்படியே அழைக்கப்படுகின்றன.

இந்த வியாக்கியானங்கள் ஆழ்வாரின் எண்ண ஓட்டங்களை படம் பிடித்து காட்டுவது போல் அமைந்துள்ளன என்று சொன்னால் மிகை ஆகாது. பாடல்களுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு, பதிகங்களின் தொடர்ச்சிக்கான சம்பந்தம், பாடல்களின் பொழிப்புரை, உள்ளுறை பொருள், மற்றும் சில வார்த்தைகள், மற்றும் சொற்தொடர்களை ஆழ்வார்கள் கையாண்ட விதம் என்று நம்மை பிரமிக்க வைக்கும் அளவுக்கு, நம் மனதில் தோன்றாத கேள்விகளுக்கு கூட பதில் என்று ஆச்சர்யப்பட வைக்கும். இந்த வியாக்கியானங்களே பிரபந்தங்களில் உள்ள எல்லா சந்தேகங்களையும் தீர்த்து வைக்கும் இறுதி நூல்.

நம்முடைய வலைப்பதிவுகளில் பல இடங்களில் இந்த வியாக்கியானங்களை நாம் எடுத்துக்கொண்டு உள்ளோம். அவற்றை உரையாசிரியர் கூறுகிறார் என்று குறிப்பிட்டு இருப்போம். இந்த பக்கங்களின் நோக்கப்படி அவற்றை எளிமையாக கொடுக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தால் நாம் புரிந்து கொண்ட வரை எழுதி உள்ளோம். அவைகளில் பிழைகள் இருந்தால், அதற்கு முழு காரணம் அடியேனே. அவைகளில் சில கருத்துக்கள் விடுபட்டு இருக்கலாம். அதற்கு அடியேனே பொறுப்பு. ஆகையால் மேலும் விளக்கம் வேண்டுபவர்கள், இந்த வியாக்கியானங்களை தேடி அவற்றை நேரடியாக படித்து அனுபவிக்க வேண்டும் என்பது அடியேனுடைய விண்ணப்பம். பெரும்பாலான வியாக்கியானங்கள் இணையத்தில் உள்ளன. நன்றி.

ப்ரபந்தத்தின் தலைப்புபாடியவர்எண்ணிக்கைபாசுரங்களும் அர்த்தமும்
பெரியாழ்வார் திருமொழிபெரியாழ்வார்4731.1 (பல்லாண்டு) முதல் 5.4 (சென்னியோங்கு) வரை
திருப்பாவைஆண்டாள்301.1 (மார்கழி திங்கள்) முதல் 1.30 (வங்ககடல் கடந்த )
நாச்சியார் திருமொழிஆண்டாள்1431.1 (தை ஒரு திங்கள்) முதல் 1.14 (பட்டி மேய்ந்து )
பெருமாள் திருமொழிகுலசேகர ஆழ்வார்105
திருச்சந்த விருத்தம்திருமழிசை ஆழ்வார்120
திருமாலைதொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார்45
திருப்பள்ளியெழுச்சிதொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார்10
அமலனாதிபிரான்திருப்பாணாழ்வார்10
கண்ணிண்சிறுத்தாம்புமதுரகவி ஆழ்வார்11
பெரியதிருமொழிதிருமங்கை ஆழ்வார்1084
திருகுறுந்தாண்டகம்திருமங்கை ஆழ்வார்20
திருநெடுந்தாண்டகம்திருமங்கை ஆழ்வார்30
முதல் திருவந்தாதிபொய்கை ஆழ்வார்100
இரண்டாம் திருவந்தாதிபூதத்தாழ்வார்100
மூன்றாம் திருவந்தாதிபேய் ஆழ்வார்100
நான்முகன் திருவந்தாதிதிருமழிசை ஆழ்வார்96
திருவிருத்தம்ம்மாழ்வார்100
திருஆசிரியம்ம்மாழ்வார்7
பெரிய திருவந்தாதிம்மாழ்வார்87
திருவெழுக்கூற்றிருக்கை திருமங்கை ஆழ்வார்1
சிறிய திருமடல்திருமங்கை ஆழ்வார்40
பெரிய திருமடல்திருமங்கை ஆழ்வார்78
திருவாய்மொழிம்மாழ்வார்1102
ராமானுஜ நூற்றுஅந்தாதிதிருஅரங்கத்து அமுதனார்108
4000

Divya Prabantham

This is a menu page and the Nalayira Divya Prabandham is a collection of about four thousand hymns composed/written by the twelve Azhwaars and Thiruvarangathu Amudhanaar in twenty four Prabanthams.

Divya Prabhandham, the collection of hymns, that praise the Paramaathmaa is sung by the Azhwaars. they are also considered to be essence of Vedhas, given in simpler form in Tamil.

The Divya Prabandham is created by Azhwaars in an effort to translate the vedas in Tamil and it consists of hymns that praise the Paramathmaa or Sriman Narayanan or Mahavishnu.  As the vedas refer to Vishnu and Vishnu refers Vedas as the rule book for life, the divyaprabhantham also talks about the five states of Paramathmaa, and His presence as Archavathara perumals in many sacred places, called divya desams. The collection of these hymns, once thought to have been lost, was organized in the current form by an acharya called, Nathamuni.

The specialty and pride about Divyaprabandham, compared to other books, is that it has the written explanatory works called Vyagynams (வியாக்கியானங்கள்), which provide more details about the hymns in Divyaprabandham. Our tradition had originally been developed by a process called Öraanvazhi, meaning that all follow one Acharyar, who in turn teaches the tradition orally to the next generation. This would contain Divyaprabandham, Ramayanam, Mahabharatham, Vedas and Upanishads and the explanation for the above in a detailed manner. Ramanujar took the initiative to make these explanations in written form and set up the procedure to document these explanations in the form of Vyagyanams. In this process he made sure that the right and clear messages are documented and given in a useful manner to the future generations. These explanations are written in a mixture of Sanskrit and Tamil and this called as Manipravalam.

For example, for Thiruvaaimozhi, written by Swami Nammazhvaar has got five Vyagyanams by five different Acharyaas, which are valid and valued even today.

The five vyagyanams of Thiruvaaimozhi are

 1. The first one is called “Aaraayirappadi”, meaning 6000 word count, by Thirukurugaipiraan pilaan
 2. The second one “Onbathinaayirapadi”, meaning 9000 word count, by Namjeeyar , an Achaarya
 3. The next one  “Pannirendaayirappadi”, meaning 12000 word count, by Vaadhikesari Azhagiya Manavala Perumal Jeeyar
 4. The next one is called “Irupathinaalaayirappadi”, meaning 24000 word count, by Periyavaachaan Pillai
 5. The next one is called “Eedu Muppathiaaraayirappadi”, meaning 36000 word count, by Vadakku Thiruveedhi Pillai, as presented by an Aacharyar called Nampillai.  This has got the special title, EEDU, meaning Equal, as this is equivalent to Thiruvaimozhi itself.

In the same way, Thiruppavai has also got five Vyagyanams. Periyavaachaanpillai had written vygyanams for all prabandhams. The last few hymns of Periyaazhvaar Thirumozhi was actually written by Swami Manavaala Maa Munigal, to complete the vyagyanams left incomplete by Periyavaachaan pillai. Maa Munigal wrote the vyagyanams but taken as Periyavaachaan pillai’s. So today those are still called as vyagyanms of Periyavaachaan pillai.

The above explanatory notes bring out these philosophical thoughts of Azhwaars in an explicit manner. The explanatory notes, apart from giving the exact meaning of the hymns, also ask related questions and provide explanation for those questions, with connected continuity known as SANGATHIS, which might not have occurred to us at all. This gives an extraordinary opportunity for us to learn from multiple perspectives. These traditional notes give the continuity in the meaning from one hymn to the other, one Pathigam to the next and from one Pathu to the next. They also provide the reasonings of Azhwaars on why some of the specific words or specific phrases are coined by Azhwaars in specific places. In short, these vyagyanams are authoritative answers to any questions on any of the hymns in Divyaprabandham.

We have taken these explanations from these vyagyanams in many places in our website. Generally they are mentioned as what is told by Acharyaars or what is mentioned by other authors. As per our intention of our website, we tried to simplify these and we have given to the extent of our understanding. If there are any mistakes in the interpretation or explanation of the above, the entire fault is mine. Similarly we would have omitted some points in the interests of simplicity and we take the responsibility for the same as well. So in the general interest of learning more accurately, we request and recommend that the readers are advised to look for these vyagyanams and read and understand from them directly. For your information most of the vyagyanams are available in the web. Thanks.

The following table shows the details of the 4,000 pasurams (hymns).

Name of the prabhandhamSung byNumber of Hymns
Periyazhwaar ThirumozhiPeriyazhwaar473
ThiruppavaiAandaal30
Nachiar TirumozhiAandaal143
Perumal ThirumozhiKulasekara Azhwaar105
Thiruchchanda ViruththamThirumazhisai Azhwaar120
ThirumalaiThondaradipodi Azhwaar45
ThiruppalliyezhuchchiThondaradipodi Azhwaar10
Amalanadhi piranThiruppanazhwaar10
Kanni Nun SiruththambuMadhurakavi Azhwaar11
Peria ThirumozhiThirumangai Azhwaar1084
ThirukurunthaandagamThirumangai Azhwaar20
ThirunedunthaandagamThirumangai Azhwaar30
Mudhal ThiruvandhadhiPoigai Azhwaar100
Irandam ThiruvandhadhiBhoothathazhwaar100
Moonram ThiruvandhadhiPeyazhwaar100
Naanmugan ThiruvandhadhiThirumazhisai Azhwaar96
ThiruviruththamNammazhwaar 100
ThiruvasiriyamNammazhwaar7
Peria ThiruvandhadhiNammazhwaar87
ThiruvezhukkurrirukkaiThirumangai Azhwaar1
Siriya ThirumadalThirumangai Azhwaar40
Peria ThirumadalThirumangai Azhwaar78
Thiruvaaimozhi Nammazhwaar1102
Ramanuja NootrandhadiThiruvarangathu Amudhanaar108
4000

Image credit : Thanks to http://saranaagathi-margam.org/about-naalaayira-divya-prabandham.html

Namazhwaar / நம்மாழ்வார்

For English version, please click here, thanks :

இது ஒரு அட்டவணை பகுதி ஆகும். இங்கு நம்மாழ்வார் பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படும்.

சுவாமி நம்மாழ்வார் அவர்களின்

என்ற தலைப்புகளில் ஒரு சில வார்த்தைகள் கூறப்பட்டுள்ளன.

Namazhwaar

This is a menu page and some details on Swami Nammazhwaar are discussed hereunder.

Azhwaargal / ஆழ்வார்கள்

For English version, Kindly click here, thanks

இது ஒரு முக்கிய அட்டவணை ஆகும். இங்கு ஆழ்வார்கள் பற்றிய குறிப்பு சொல்லப்படுகிறது.

வேதாந்த தேசிகர் என்னும் ஆச்சாரியார் எழுதிய பிரபந்த சாரம் என்ற நூலில் இருந்து ஒரு பாசுரம். இங்கு பன்னிரண்டு ஆழ்வார்கள் பெயர்களையும், ஜகத் ஆச்சர்யமான சுவாமி ராமாநுஜரையும் தொகுத்து அருளி உள்ளார்.

வையகம் எண் பொய்கை, பூதம், பேயாழ்வார்,
மழிசையர் கோன், மகிழ் மாறன், மதுரகவிகள்,
பொய்யில் புகழ்க் கோழியர் கோன், விட்டு சித்தன்,
பூம் கோதை, தொண்டர் அடிப்பொடி, பாண் ஆழ்வார்,
ஐயன் அருள் கலியன், எதிராசர் தம்மோடு
ஆறிருவர், ஒரொருவர் தாம் செய்த
துய்ய தமிழ் இருபத்து நான்கில் பாட்டின்
தொகை நாலாராயிரமும் அடியோங்கள் வாழ்வே (17)

மணவாள மாமுனிகள் என்ற ஆச்சாரியார் தன்னுடைய உபதேசரத்ன மாலை என்ற நூலில், ஆழ்வார்களின் திரு அவதார வரிசையை சொல்கிறார்.

பொய்கையார் பூதத்தார் பேயார் புகழ் மழிசை
ஐயன் அருள் மாறன் சேரலர் கோன்–துய்ய  பட்ட
நாதன்  அன்பர் தாள் தூளி நற்பாணன் நற்கலியன்
ஈதிவர் தோற்றத்து அடைவாம் இங்கு (4)

Azhwaars

This is a menu page and the discussions are about the azhwaars.

Given below is a hymn from Prabantha Saaram, a set of hymns written by Sri Vedantha Desigar, where he summarises all the tweleve Azhwaars and Swami Ramanuja, who is known as Jagath Aacharyaar (The aacharayar for the world).

Vaiyagam enn Poigai, Bootham, Peiyazhwaar – Mazhisaiyar Kon, Makizh Maaran, Madurakavigal, – Poiyil puhazh Kozhiyar Kon, Vittu Chithan, Poom Kothai, Thondaradi Podi, Paan Azhwaar, – Aiyan Arul Kaliyan, Ethiraasar thammodu – Aariruvar, Or Oruvar thaam seitha – Thuyya thamizh irupathi naankil paatin – Thogai naalaayiramum adiyongal vazhve (17)

Manavaala Maamunigal, in his collection of hymns, Upadesarathna Maalai has given the sequence of births of Azhwaars.

Poigaiyaar, Booththaar, Peyaar, pugazh Mazhisai, – Aiyan arul Maaran, Seralar Kon – Thuyaa Patta – Naathan, anbar thaal thuli, nar Paanan, nar Kaliyan – eethu ivar thotrathu adaiyvaam ingu (4)

பரமாத்மாவின் ஐந்து நிலைகள் / Five States of Paramathma

பரமாத்மாவின் ஐந்து நிலைகள்

.

Five States of Paramathma

RSS
Follow by Email