Para and Viyuha Vasudevan/பர, வியுக வாசுதேவன்

For English version, please click here, thanks

ஐந்து நிலைகள்

பரமாத்மாவான ஸ்ரீமன் நாராயணன் தன்னை ஐந்து நிலைகளாகக் கொண்டு தன்னுடைய கல்யாண குணாதிசயங்களை, பெருமைகளை, கீர்த்திகளை நமக்கு தெரிவிக்கின்றார். அந்த ஐந்து நிலைகளவான, பர, வியுக, விபவ, அந்தர்யாமி மற்றும் அர்ச்சை ஆகும்.   இந்த நிலைகள் எல்லாமே பிரமம் தான், அவைகளுக்குள்  உயர்வு தாழ்வு கிடையாது.

இதம் பூர்ணம் அத பூர்ணம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உத்ரிச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணமேவ அவசிஷ்யதே சர்வம் பூர்ணம் சகோம்

பரவாசுதேவன்

Sri_Maha_Vishnu

பரமாத்மாவான ஸ்ரீமன் நாராயணன், பரவாசுதேவன், என்கின்ற திருநாமத்தோடு, வைகுந்தத்தில், பரமபதநாதனாக, ஸ்ரீ தேவி, பூ தேவி, மற்றும் நீளா தேவிமார்களோடு, நித்ய சூரிகளுடனும், முக்தாத்மாக்களோடும் தன் எல்லா கல்யாண குண நலன்களோடு பரிமளிக்கிறார்.   பகவான் என்றால், ஞான(எல்லாம் அறிபவர்), பல(வலிமை பெற்றவர்), ஐஸ்வர்ய(செல்வங்கள்), வீர்ய(சிறிதும் குறையாத தன்மை), சக்தி(ஆற்றல்), தேஜஸ்(தெய்வாம்சம்) என்ற ஆறு குணங்களை பூரணமாக கொண்டவன் என்று பொருள். பரவாசுதேவன் இந்த ஆறு குணங்களுடன் பகவானாக இங்கு காட்சி தந்து கொண்டு இருக்கிறான்.

நித்ய சூரிகளான, ஆதிசேஷன் என்கின்ற பெருமாளின் சிம்மாசனம் மற்றும் படுக்கை, கருடன் என்கின்ற பெருமாளின் வாஹனம், விஷ்வக்ஸேனன் என்கின்ற தளபதி, துவார பாலகர்கள் எப்பொழுதும் பெருமாளுக்கு சேவை செய்து கொண்டு இருப்பார்கள். மண்ணுலக வாழ்கை முடிந்து, மோட்ஷம் அடைபவர்களான முக்தாத்மாக்கள் வந்து சேரும் இடமும் இதுதான்.

இதற்கு அந்தமில்பேரின்பம் (முடிவில்லாத பேரின்பம்), தெளிவிசும்புதிருநாடு (மிகப் பிரகாசமானதும் தெளிவும் உள்ள வானுலகம்), பரமபதம் (பரமபத நாதன் வசிக்கும் இடம்),  நித்யவிபூதி (என்றும் அழியாத சுத்த தத்வமயமான உலகம்) என்ற மற்ற பெயர்களும் உண்டு.   காலம், திசை என்பவை இங்கு கிடையாது. ஆனந்தத்திற்கு குறைவு கிடையாது.   இங்கு வந்தவர்கள் திரும்புவது இல்லை என்று வேதம் சொல்கிறது.  (ஒரே ஒரு விதி விலக்கு – அதை நம்மாழ்வார் பற்றிய குறிப்புகளில் காணலாம்).   இவ்வுலகில் வாழும் அத்தனை ஜீவராசிகளும் பரமபதத்தை அடைவார்கள் என்று நம்மாழ்வார் பாடி உள்ளார். (வைகுந்தம் புகுவது மண்ணவர் விதியே ).

வியூக வாசுதேவன்

பரவாசுதேவன் வைகுந்தத்தில் இருப்பது போல்  திருப்பாற்கடலில் ஷீராப்திநாதனாக இருக்கிறார்.  ஆதிசேஷன் என்கிற பாம்பு படுக்கையில் ஷீராப்தினாதன் படுத்துக்கொண்டு இருக்க,  ஸ்ரீதேவி என்கிற மகாலக்ஷ்மி  அமர்ந்த திருக்கோலத்தில் காட்சி அளிக்கிறார்.

வியூக வாசுதேவன், தன்னை  வாசுதேவ, சங்கர்ஷன, ப்ரத்யும்ன, அநிருத்தனாக நான்காகப் பிரித்துக்கொள்கிறார்.  சங்கர்ஷணன் அழிக்கும் தொழிலையும், பிரத்யும்னன் படைக்கும் தொழிலையும், அநிருத்தன் காக்கும் தொழிலையும் செய்கிறார்கள்.   வாசுதேவனிடம் பகவானுக்கு உண்டான ஞான பல ஐஸ்வர்ய  வீர்ய சக்தி தேஜஸ் என்ற ஆறு கல்யாண குணங்களும் பூரணமாக  இருக்கும்.   மற்ற மூவருக்கும், இரண்டு இரண்டு குணங்கள் (சங்கர்ஷ்ணர் – ஞான பல; பிரத்யும்னர் – ஐஸ்வர்ய  வீர்ய; அநிருத்தர் – சக்தி தேஜஸ்) பூரணமாகவும், தங்கள் தொழிலுக்கு உதவியாகவும்  இருக்கும்.

இங்குதான் பிரம்மா, சிவன், இந்திரன், குபேரன் போன்ற தேவர்கள், மகாவிஷ்ணுவான வாசுதேவனை சந்திப்பார்கள்.   அவர்கள் குறைகளை கேட்கும் இடமும் இதுதான்.  இந்த பதவிகளில் அவர்கள் இருக்கும் வரை அவர்களுக்கு  ஸ்ரீ வைகுண்ட தரிசனம் கிடையாது.

இங்கு இருந்து தான் வியூகவசுதேவனான அநிருத்தன்  பற்பல அவதாரங்கள் எடுத்து விபவ நிலைக்கு செல்கிறார்.

ஏஷ நாராயண ஸ்ரீமாந் க்ஷீரார்ணவநிகேதந நாகபர்யங்க முதஸ்ருஜ்ய ஹ்யாகதோ மதுராம் புரீம்” – “திருப்பாற்கடல் நாதனான ஸ்ரீமந்நாராயணன் சேஷசயனத்தை விட்டிட்டு வடமதுரையில் வந்து பிறந்தான்“ என்றாற் போலே ராம க்ருஷ்ணாதி விபவாவதாரங்களும் மற்றும் அர்ச்சசாவதாரங்களுமெல்லாம் திருப்பாற்கடல் மூலமாகவே நிகழ்வதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆக, திருப்பாற்கடலானது எல்லா அவதாரங்களுக்கும் மூலக்கிழங்கு எனப்படும்.

மற்ற நிலைகளை, விபவ, அந்தர்யாமி மற்றும் அர்ச்சை, பின்பு ஒரு பதிப்பில் தொடரலாம்.

==============================================================

Five States

Paramathmaa, Sri Narayanan, displays His Glory, Character and Kudos to us in five different states.  They are called Para, Viyuga, Vibhava, Antharyaami and Archai.  All the five states are Brahmam.   There is no disparity or Highs or Lows among them.

Paravasudevan

Sri Narayanan, along with Sri Devi, Bhooma Devi and Neela Devi and Nithyasoories and Mukthathmaas,  presents Himself in Sri Vaikundam in the name of Sri Paravasudevan with all his Character, Glory and Kudos.     The word Bhagawan means a Superior Soul having full or complete or maximum capabilities in six characters, namely, Wisdom, Strength, Prosperity, Un-Diminishing power, Ability to do anything, Splendor. (Gnana Bala, Aiswarya Veerya, Sakthi ,Thejas).   Paravasudevan displays Himself as Bhagawan in Sri Vaikundam with all the above six characters in full.

The following are some of the Nithyasoories, who render services to Sri Paravasedevan all the times.

  • Aathhiseshan serves as His Bed, His Throne, His Shoe.
  • Garudan is His Carrier and he is His Vehicle.
  • Vishwaksenan is His General carrying out all His commands.
  • Dwara Palagargal are those who are protecting the gates of His entrances in all the eight directions

Mukthathmaas are people who lived in this world earlier and attained Moksham at the end of their lives.  Mukthathmaas reach Sri Vaikundam and start rendering services to Him in Sri Vaikundam.

Sri Vaikundam has got other names like Anthamil perinbam (Endless or Perpetual Happiness), Theli visumbu thirunaadu (The Bright and Clear State in Sri Vaikundam, Paramapadham  (The place where Paramapathanathan lives) and Nithyavibhuthi (Eternal, Transcendental spiritual universe as against the physical universe).   The concepts of Time and Direction are not applicable in Sri Vaikundam. There is no limit for happiness.   Those who come here will never return. (The only exception is Namazhwaar).   Namazhwaar in one of his Hymns has told that all the Jeevathmaas will reach Paramapatham.   (Vaikuntham puguvathu mannavar vidhiye).

Vyuga Vasudevan

thiruparkadal

Like Paravasudevan in Sri Vaikundam, Sriman  Narayanan reclines in Thiruparkadal (milky ocean) as KSheerapthi Nathan.   He is lying down on Aathiseshan, who serves as His bed.   Sri Mahalakshmi is also present, in sitting posture.

Vyugam is a form of organising and Viyuga Vasudevan organises himself into four different identities as Vasudevan, Sankarshanan, Prathyumnan and Anirudhan. Sankarshanan takes care of the job of Annihilation,  Prathyumnan takes care of the job of Creation, while Aniruthan takes care of the job of Protection.    Vasudevan is Bhagawan and has all the six characters, Gnana Bala, Aiswarya Veerya, Sakthi Thejas,  in full.  The other three takes two characters each in line with the requirements of their job responsibility.   Sankarshanan has Gnana Balam in full.  Prathyumnan has Aiswarya and Viryam in full. Anirudhan has Sakthi and Thejas in full.

Mahavishnu uses this place, namely, Thiruparkadal to meet all the Devas, like Brahma, Sivan, Indiran, Varunan and Kuberan.     He listens to their prayers and requests here.    As long as they hold their positions, they will not be able to reach or visit Sri Vaikundam.

Vyuga Vasudevan, in the form of Anirudhan, takes the very different Avathaars from here to the state of Vibhavam.

Let us see the other states, Vibhavam, Antharyaami and Archai in a future blog.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
%d