பிரம்மம் / BRAHMAM

இது ஒரு முக்கிய அட்டவணை பகுதி.

இதில், வேதம், பரமாத்மா மற்றும் அவர் நமக்கு செய்த க்ருபைகள் அல்லது உதவிகள் சொல்லப்படுகின்றன. ஆழ்வார்கள் மற்றும் ஆச்சார்யர்கள் பற்றிய ஒரு முன்னுரையாக உள்ளது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்புகளில் சொடுக்கி அடுத்த பக்கத்திற்கு செல்லவும், நன்றி.

This is a menu page and this contains high level information about Vedas, Paramathmaa and they favours He has been extending to us. This will also serve as an introduction to Azhwaars and Aacharyaars. Please click on one of the topics below to proceed to the next page, thanks.

Vedam / வேதம்

Paramathmaa / பரமாத்மா

Favours from Paramathmaa / பரமாத்மாவின் கருணை

Azhwaars and Acharyaars / ஆழ்வார்களும் ஆச்சார்யார்களும்

RSS
Follow by Email
%d bloggers like this: